Τελευταία Νέα :
Kioutsouki
Είστε εδώ:ΑρχικήΤα Νέα μαςΝέα του ΈβρουΔύο θέσεις εργασίας στο Δήμο Διδυμοτείχου
Δύο θέσεις εργασίας στο Δήμο Διδυμοτείχου Δύο θέσεις εργασίας στο Δήμο Διδυμοτείχου
04
Ιανουαρίου

Δύο θέσεις εργασίας στο Δήμο Διδυμοτείχου

Γράφτηκε από τον 
Κατηγορία Νέα του Έβρου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, Ειδικότητας ΔΕ Οδηγών , για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών προκειμένου ο Δήμος Διδυμοτείχου να μεταφέρει τα στερεά αστικά απόβλητα στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Κομοτηνή.

Α ‘. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών που θα τους ανατεθούν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.

Β’. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Για τους ΔΕ Οδηγών απαιτείται Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α’ή Β’κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών αυτοκινήτου ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητας μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.

2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου , επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία.
3. Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Ε’ Κατηγορίας.
4. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.

5 .Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου
Α ‘. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών που θα τους ανατεθούν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.

Β’. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Για τους ΔΕ Οδηγών απαιτείται Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α’ή Β’κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών αυτοκινήτου ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητας μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.

2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου , επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία.
3. Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Ε’ Κατηγορίας.
4. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.

5 .Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου

Γ’. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Προτάσσονται κατά σειρά
1. Υποψήφιοι του Δήμου Διδυμοτείχου
2. Υποψήφιοι των υπόλοιπων δήμων του Νομού ‘Εβρου.
3. Οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (χωρίς εντοπιότητα)

Δ ‘. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στο Γραφείο της Γραμματείας (Νο. 4 ), σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων (2) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα ανάρτησής της στο δημοτικό μας κατάστημα, ήτοι από 04-1-2018 έως και 05/01/2018.

Ε ‘. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Υ.Δ. ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα, ήτοι ότι -α) δεν έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής -β) δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε -γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και -δ) δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 3. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται εάν το τελευταίο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αίτησής τους έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αφορά τους υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα)
4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.
5. Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Ε’ κατηγορίας
6. Απολυτήριος Τίτλος
7. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
8. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου

ΣΤ’. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος .
Γ’. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Προτάσσονται κατά σειρά
1. Υποψήφιοι του Δήμου Διδυμοτείχου
2. Υποψήφιοι των υπόλοιπων δήμων του Νομού ‘Εβρου.
3. Οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (χωρίς εντοπιότητα)

Δ ‘. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στο Γραφείο της Γραμματείας (Νο. 4 ), σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων (2) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα ανάρτησής της στο δημοτικό μας κατάστημα, ήτοι από 04-1-2018 έως και 05/01/2018.

Ε ‘. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Υ.Δ. ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα, ήτοι ότι -α) δεν έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής -β) δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε -γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και -δ) δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 3. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται εάν το τελευταίο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αίτησής τους έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αφορά τους υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα)

4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

5. Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Ε’ κατηγορίας
6. Απολυτήριος Τίτλος
7. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
8. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου

ΣΤ’. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος .

 

ageliesergasias.gr

Διαβάστηκε 2232 φορές
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Βρείτε μας στο facebook

Είσοδος Μελών

Social Media

To didymoteicho.net στα social media.


Πρόσφατα Θέματα Forum

Social Media

To didymoteicho.net στα social media.

Ειδήσεις κατά περιοχή

 Επιλέξετε την περιοχή που σας ενδιαφέρει

Διαφήμιση

Διαφημιστείτε στο χώρο του ίντερνετ μέσα απο το didymoteicho.net

Επικοινωνία

Επικοινωνείστε με το site στο εμαιλ μας.

  didymoteicho.net[παπακι]gmail.com

Facebook

 Twitter